DK 9 obwodnica Skaryszewa

Budowa obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9

Opis Inwestycji

OPIS INWESTYCJI

 Nazwa zadania: 

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem Decyzji o  środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9”

 Warianty przebiegu trasy:

 • Wariant I – „żółty”
 • Wariant II – „zielony”
 • Wariant III – „niebieski”

Lokalizacja:

 województwo mazowieckie, powiat radomski, na terenie gminy Skaryszew.

Podstawowe cele inwestycji:

 • Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane miasta Skaryszew,
 • Dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu,
 • Poprawa bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji,
 • Poprawa warunków ruchu (zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu podróży).

Przebieg trasy

Obwodnica przebiegać będzie po nowym śladzie. Początek od węzła z planowaną drogą ekspresową S12, koniec  w rejonie północnego skraju obszaru leśnego, jako włączenie w istniejący przebieg drogi krajowej nr 9.

Początek projektowanej obwodnicy założono po północnej stronie miasta Skaryszew, w rejonie przecięcia nowoprojektowanej DK9 od węzła z drogą ekspresową S12 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej ok. km 15+700.

Koniec projektowanej obwodnicy założono w km ok. 20+700, po południowej stronie miasta Skaryszew, w rejonie północnego skraju obszaru leśnego, za istniejącym łukiem poziomym, jako włączenie w istniejący przebieg drogi krajowej nr 9.

Zakres rzeczowy inwestycji:

W ramach inwestycji planuje się:

Warianty trasy przebiegać będą za równo po zachodniej jak i po wschodniej stronie miasta Skaryszew.

 • budowę systemu odwodnienia drogi m.in. rowów, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych i in.,
 • budowę trasy głównej – obwodnicy,
 • budowę skrzyżowań projektowanej trasy z innymi drogami publicznymi,
 • przebudowę istniejącego układu dróg lokalnych w rejonie inwestycji wraz z zapewnieniem dostępu do drogi dla działek terenu przyległego,
 • budowę wiaduktów drogowych,
 • budowę systemu odwodnienia m.in. rowów, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych i in.,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska m.in ekranów, przejść dla zwierząt, nasadzenia zieleni,
 • budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej, w tym: sieci energetyczne, sanitarne i in.,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad – i podziemnej,
 • budowę oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przyjęte parametry techniczne:

Klasa drogi:                                                                   GP*

Prędkość projektowa**:                                           100 km/h

Dopuszczalny nacisk:                                                115 kN/oś

Ilość jezdni:                                                                   1

Ilość pasów ruchu:                                                      2

Szerokość pasa ruchu:                                               3,5 m

Skrajnia pionowa drogi głównej:                            5,0 m

Rodzaj nawierzchni:                                                   bitumiczna

 

* GP – droga o ograniczonej dostępności poprzez skrzyżowania/węzły, oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu, wydzielenie ruchu pieszo-rowerowego.

** Prędkość projektowa – parametr techniczny wskazujący na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, niezwiązany bezpośrednio z prędkością dopuszczalną na drodze