DK 9 obwodnica Skaryszewa

Budowa obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 04.08.2022 r. do właściwego Organu, tj. Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w którym wskazano Wariant 1 jako wariant rekomendowany, niniejszym rozpoczęto odrębną procedurę w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.