DK 9 obwodnica Skaryszewa

Budowa obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9

Opis Inwestycji

Nazwa zadania: 

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej

wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania

 „Budowa obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9”

 


Lokalizacja:
Województwo mazowieckie, powiat radomski, na terenie gminy Skaryszew, po zachodniej stronie miasta Skaryszew.

Trasa:

Przebieg inwestycji po nowym śladzie, zgodnie z uzyskaną Decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

Początek projektowanej obwodnicy założono po północnej stronie miasta Skaryszew, w rejonie przecięcia nowoprojektowanej DK9 od węzła z drogą ekspresową S12 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej ok. km 15+700.

Koniec projektowanej obwodnicy założono w km ok. 20+700, po południowej stronie miasta Skaryszew, w rejonie północnego skraju obszaru
leśnego, za istniejącym łukiem poziomym, jako włączenie do nowoprojektowanej rozbudowy DK9 na odcinku od końca obwodnicy Skaryszewa do początku obwodnicy Iłży.

Podstawowe cele inwestycji:

      ●   Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowane miasta Skaryszew,

      ●   Dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu,

      ●   Poprawa bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji,

      ●   Poprawa warunków ruchu (zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu podróży).


Zakres rzeczowy inwestycji:

W ramach inwestycji planuje się:

  • budowę systemu odwodnienia drogi m.in. rowów, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych i in.,
  • budowę trasy głównej – obwodnicy,
  • budowę skrzyżowań projektowanej trasy z innymi drogami publicznymi,
  • przebudowę istniejącego układu dróg lokalnych w rejonie inwestycji wraz z zapewnieniem dostępu do drogi dla działek terenu przyległego,
  • budowę wiaduktów drogowych,
  • budowę systemu odwodnienia m.in. rowów, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych i in.,
  • budowę urządzeń ochrony środowiska m.in ekranów, przejść dla zwierząt, nasadzenia zieleni,
  • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Parametry techniczne obwodnicy:

Klasa drogi:                                              GP*

Prędkość do projektowania**:                110 km/h

Dopuszczalny nacisk:                              115 kN/oś

Ilość jezdni:                                               1

Ilość pasów ruchu:                                   2

Szerokość pasa ruchu:                            3,5 m

Skrajnia pionowa drogi głównej:            5,0m

Rodzaj nawierzchni:                                 bitumiczna

 

* GP – droga o ograniczonej dostępności, tylko poprzez skrzyżowania/węzły, oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu, wydzielenie ruchu pieszo-rowerowego.

** Prędkość do projektowania – parametr techniczny wskazujący na bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu, niezwiązany bezpośrednio z prędkością dopuszczalną na drodze.